КОНКУРС

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ОД СТРАНЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Основни циљ одобравања кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад (у даљем тескту: Фонд) је подршка развоју туризма путем повећања нивоа опремљености туристичких капацитета, стварања услова за повећање квалитета и проширење понуде у пружању туристичких услуга, подизања степена конкурентности и повећања запослености.
Посебни циљеви доделе средстава су развој туристичке делатности карактеристичне за географско подручје Војводине, односно за развој:
– руралног туризма: ловног и риболовног туризма, еногастрономског туризма, верског туризма, културног туризма, здравственог туризма;
– сеоског туризма: агротуризма и туризма у сеоском домаћинству, малих породичних хотела у селима, кампова, етно села, етно кућа, излетишта, фолклора.
За реализацију ове кредитне линије планирана средства су утврђена Програмом рада Фонда.

2. НАМЕНА КРЕДИТА
Кредити ће се додељивати за финансирање инвестиционих улагања у областима туризма и угоститељства:
– изградња, адаптација и опремање туристичких објеката – смештајних и услужних капацитeта;
– изградња, адаптација и опремање спортско рекреативних и рехабилитационих објеката у функцији пружања туристичких услуга;
– обнављање традиционалних сеоских домаћинстава у функцији туризма;
– набавка, реконструкција и адаптација плутајућих објеката, као и превозних и рекреативних средстава намењених посетиоцима и туристима;
– дизајн, припрема производње и производња сувенира;
– остале намене у области туризма и угоститељства.
Средства из кредита се не могу користити за организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности, производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним.

3. КОРИСНИЦИ КРЕДИТА
Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су разврстани као микро, мало или средње правно лице.
Корисници средстава морају бити регистровани за обављање делатности у области туризма или угоститељства и имати регистровано седиште на територији АП Војводине. Инвестиција која је предмет финансирања се мора реализовати на територији АП Војводине.

4. УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА

 • износ кредита: у складу са кредитном способношћу подносиоца захтева, до 20.000.000,00 динара. Минималан износ кредита је 300.000,00 динара. Приликом обрачуна износа кредита, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност;
 • каматна стопа (годишња):
  За подносиоце захтева који имају седиште на територији градова и општина АП Војводине, према групи развијености: III и IV, са гаранцијом 1%,
  За подносиоце захтева који имају седиште на територији градова и општина АП Војводине, према групи развијености: I и II, са гаранцијом 2%,
  За подносиоце захтева који имају седиште на територији градова и општина АП Војводине, према групи развијености: III и IV, са хипотеком 2%,
  За подносиоце захтева који имају седиште на територији градова и општина АП Војводине, према групи развијености: I и II, са хипотеком 3%,
 • Покрајински секретаријат за привреду и туризам ће у целости рефундирати уплаћену накнаду за обраду захтева и редовну камату у 2020. години
 • сопствено учешће: најмање 20% предрачунске вредности инвестиције (без обртних средстава). Учешће се обезбеђује уплатом пре реализације кредита. Kao учешће, могу се признати улагања у оквиру инвестиције која се кредитира, извршена у последњих годину дана од дана подношења захтева за кредит;
 • примена валутне клаузуле: средњи курс евра НБС;
 • рок враћања кредита: до 7 година у оквиру којих је обухваћен грејс период;
 • грејс период: до 24 месеца. У грејс периоду обрачунава се и плаћа интеркаларна камата месечно, тромесечно или шестомесечно у висини уговорене каматне стопе;
 • ануитети се обрачунавају и плаћају: месечно, тромесечно или шестомесечно;
 • накнада: за обраду кредитног захтева износи 5.000,00 динара.
  Накнада за коришћење услуга Кредитног бироа износи: 1.440,00 динара за правно лице, 600,00 динара за предузетника и 246,00 динара за физичко лице (власник предузетник). Накнаду за коришћење услуга Кредитног бироа је потребно уплатити и за јемца.
  Уплате накнада се врше на рачун Фонда број: 200-2626900101001-56; са позивом на број: 0363001101.

обезбеђење кредита:

1. четири менице корисника кредита, са меничним овлашћењем; и
2. две личне менице са меничним овлашћењем власника, оснивача или директора, изузев када правно лице подносилац кредитног захтева није са већинским приватним капиталом; и
3. гаранција пословне банке (за кредите преко 50.000.000,00 динара – обавезно обезбеђење) или хипотека првог реда, и то:
– на пољопривредном земљишту, чији је минимални однос процењене тржишне вредности и траженог кредита 150%, или
– на грађевинском земљишту, стамбеној или пословној укњиженој непокретности, чији је минимални однос процењене тржишне вредности и траженог кредита 200%,
са обавезом уписа хипотеке на свим сувласничким уделима када постоји више власника непокретности.
Уколико корисник кредита припада групи повезаних лица обавезан инструмент обезбеђења је јемство најмање једног повезаног лица прихватљивог за Фонд, осим у случају када је кредит обезбеђен гаранцијом пословне банке.

5. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ
За подносиоце захтева који као инструмент обезбеђења дају гаранцију пословне банке, минимални услови су да нема доспелих неизмирених обавеза према Фонду, АП Војводини по кредитима одобреним од стране Фонда за развој АП Војводине и по основу пореза и осталих јавних прихода.
За подносиоце захтева који као инструмент обезбеђења не дају гаранцију пословне банке, важе и остали минимални услови:

  • Најмање два годишња финансијска извештаја
  • Правна лица и предузетници – двојно књиговодство:
   • Пословање са пословним и нето добитком по последњем завршном рачуну;
   • Укупан капитал по завршном рачуну за претходну годину је већи од нуле;
  • Предузетници – просто књиговодство:
   • Пословање са нето добитком по последњем завршном рачуну.

6. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБРАСЦИ ПРОПИСАНИ ОД СТРАНЕ ФОНДА
1. Попуњен и потписан образац Захтев за кредит. Захтев се може преузети електронским путем са интернет стране Фонда (www.rfv.rs) или у просторијама Фонда, на адреси Булевар цара Лазара 7а Нови Сад
2. Попуњен образац Пројекција биланса стања и успеха за текућу годину (за правна лица и предузетнике са двојним књиговодством), Пројекција биланса успеха за текућу годину (за предузетнике са простим књиговодством)
СТАТУСНА И ФИНАНСИЈСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
3. Извод / Решење из Регистра надлежног органа за регистрацију
4. Фотокопија оснивачког акта и статута – само за правна лица
5. Фотокопија ОП обрасца и картона депонованих потписа
6. Фотокопија или очитана лична карта лица овлашћеног за потпис уговора
7. Одлука надлежног органа о задуживању – само за правна лица пре закључивања Уговора
8. Попуњен и потписан образац Захтева/Сагласности за повлачење извештаја Кредитног бироа
9. Потврда пословних банака о промету динарских и девизних рачуна за претходну и текућу годину (предузетници са простим књиговодством и паушалци), односно преглед промета по текућем рачуну за претходну годину (конто 241 – права лица и предузетници са двојним књиговодством)
10. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према седишту подносиоца захтева, не старије од 30 дана
11. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежне пореске управе, не старије од 30 дана
12. Комплетни годишњи званични финансијски извештај. Уколико подносилац Захтева припада групи повезаних лица која подлеже законској обавези састављања консолидованих финансијских извештаја, потребна је фотокопија истих
13. Бруто биланс са петоцифреним рачунима и рекапитулацијом по класама на дан подношења Захтева
14. Пословни план по моделу Фонда
*Подносиоци захтева који као инструмент обезбеђења по траженом кредиту предлажу гаранцију пословне банке нису у обавези да доставе документацију под подтачком: 2, 9, 12, 13 и 14.
*Подносиоци захтева који припадају групи повезаних лица у обавези су да за повезано лице доставе документацију по тачком: 8, 12 и 13
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПОНУЂЕНИМ ИНСТРУМЕНТИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
15. У зависности од понуђених инструмената обезбеђења потребно је доставити и:

 • Уколико је инструмент обезбеђења гаранција пословне банке:
  • Писмо о намерама пословне банке о издавању гаранције
 • Уколико је инструмент обезбеђења хипотека:
  • Оригинал извода из земљишних књига, или извод односно препис Листа непокретности без терета и ограничења за предмет хипотеке, не старији од 30 дана од дана подношења захтева
  • Процена тржишне вредности од стране овлашћеног проценитеља одговарајуће струке са списка овлашћених проценитеља РФАПВ не старија од 90 дана. Процена пољопривредног земљишта не обухвата вредност засада.
  • Документација правног лица власника непокретности (извод из Регистра привредних субјеката, Фотокопија оснивачког акта и статута, фотокопија ОП обрасца и картона депонованих потписа, одлука надлежног органа о успостављању хипотеке на износ кредита увећан за уговорену камату, затезну камату и друге трошкове који произилазе из уговора о кредиту са тачним описом непокретности).
  • Документација физичког лица (фотокопија личних карти свих власника и супружника или члана ванбрачне заједнице власника непокретности, фотокопија извода из матичне књиге венчаних).

У случају одобравања кредита обезбеђеног стамбеном или пословном непокретношћу, потребно је доставити и Полису осигурања непокретности која је предмет хипотеке винкулирану у корист Фонда.
Фонд задржава право да од другог овлашћеног проценитеља затражи додатну процену непокретности која је предмет хипотеке. Фонд задржава право, да уколико по процени овлашћеног проценитеља вредност пољопривредног земљишта премашује износ од 10.000 EUR по хектару, исто вреднује са 10.000 EUR по хектару, у супротном дужан је да затражи додатну процену од још једног овлашћеног проценитеља. Додатна процена ће се извршити о трошку подносиоца захтева.

Oбавезан садржај процене тржишне вредности, списак проценитеља, модел Пословног плана и Програм рада Фонда, налазе се на интернет страни Фонда (www.rfv.rs).
Фонд задржава право да изврши процену финансијског стања и кредитне способности подносиоца захтева у складу са својим интерним актима, као и да поред наведене документације, затражи и додатну документацију уколико се за истом укаже потреба.
Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Конкурса.
Захтев за кредит са комплетном документацијом се подноси у просторијама Фонда у Новом Саду, Булевар цара Лазара 7а, у Сектору за кредите, или се доставља поштом на исту адресу.
Захтеви који не испуњавају минималне услове наведене у тачки 5. Конкурса, као и захтеви који се поднесу након затварања Конкурса, неће бити узети у разматрање.
Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите; електронским путем на: kreditno@rfapv.rs, или телефонским путем на бројеве: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.