КОНКУРС

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ИЗ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ОД СТРАНЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Основни циљ одобравања кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад (у даљем тексту: Фонд) је повећање обрадивих површина под опремом и системима за наводњавање из каналске мреже у Аутономној покрајини Војводини.
За реализацију ове кредитне линије планирана средства су утврђена Програмом рада Фонда.

2. НАМЕНА КРЕДИТА
Кредити су намењени за подршку инвестицијама у пољопривреди за финансирање набавке нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже.

3. КОРИСНИЦИ КРЕДИТА
Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су разврстани као микро, мало или средње правно лице и физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и навршених мање од 70 година живота.
Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине. Инвестиција која је предмет финансирања се мора реализовати на територији АП Војводине.

4. УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА

 • Износ кредита: у складу са кредитном способношћу подносиоца захтева, од 1.000.000,00 до 50.000.000,00 динара. Приликом обрачуна износа кредита, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност;
 • каматна стопа (годишња): 2,5%
  Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство ће у целости рефундирати уплаћену накнаду за обраду захтева и редовну камату у 2020. години
 • без сопственог учешћа;
 • примена валутне клаузуле: средњи курс евра НБС;
 • рок враћања кредита: до 7 година, у оквиру којих је обухваћен грејс период;
 • грејс период: до 24 месеца. У грејс периоду обрачунава се и плаћа интеркаларна камата месечно, тромесечно или шестомесечно, у висини уговорене каматне стопе;
 • ануитети се обрачунавају и плаћају месечно, тромесечно или шестомесечно;
 • накнада: за обраду кредитног захтева износи 5.000,00 динара.
  Накнада за коришћење услуга Кредитног бироа износи: 1.440,00 динара за правно лице, 600,00 динара за предузетника и 246,00 динара за физичко лице (власник предузетник). Накнаду за коришћење услуга Кредитног бироа је потребно уплатити и за јемца.
  Уплате накнада се врше на рачун Фонда број: 200-2626900101001-56; са позивом на број: 0363001101.

обезбеђење кредита:

1. четири менице корисника кредита, са меничним овлашћењем; и
2. две личне менице са меничним овлашћењем власника, оснивача или директора, изузев када правно лице подносилац кредитног захтева није са већинским приватним капиталом, односно носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и
3. гаранција пословне банке:
– на пољопривредном земљишту, чији је минимални однос процењене тржишне вредности и траженог кредита 150%, или
– на грађевинском земљишту, стамбеној или пословној укњиженој непокретности, чији је минимални однос процењене тржишне вредности и траженог кредита 200%,
са обавезом уписа хипотеке на свим сувласничким уделима када постоји више власника непокретности.
залога на новокупљеној погонској пољопривредној машини која се финансира средствима кредита.
Уколико корисник кредита припада групи повезаних лица обавезан инструмент обезбеђења је јемство најмање једног повезаног лица прихватљивог за Фонд, осим у случају када је кредит обезбеђен гаранцијом пословне банке. Уколико је корисник кредита физичко лице – носиоц регистрованог пољопривредног газдинства, а кредит обезбеђен хипотеком на пољопривредно земљиште, није обавезно јемство повезаног лица.

5. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ
За све подносиоце захтева важе следећи, минимални услови: нема доспелих неизмирених обавеза према Фонду, АП Војводини по кредитима одобреним од стране Фонда за развој АП Војводине и по основу пореза и осталих јавних прихода.
За подносиоце захтева (правна лица и предузетнике) који као инструмент обезбеђења не дају гаранцију пословне банке важе и остали минимални услови:

  • Најмање два годишња финансијска извештаја
  • Правна лица и предузетници – двојно књиговодство:
   • Пословање са пословним и нето добитком по последњем завршном рачуну;
   • Укупан капитал по завршном рачуну за претходну годину је већи од нуле;
  • Предузетници – просто књиговодство:
   • Пословање са нето добитком по последњем завршном рачуну.

6. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Документација за регистрована пољопривредна газдинства:
1. Попуњен и потписан образац Захтев за кредит. Захтев се може преузети електронским путем са интернет стране Фонда (www.rfv.rs) или у просторијама Фонда, на адреси Булевар цара Лазара 7а Нови Сад
2. Попуњен и потписан образац Захтева/Сагласности за повлачење извештаја Кредитног бироа
3. Оригинал потврде о упису пољопривредног газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом и извод из Регистра пољопривредних газдинстава – подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране са ажурним подацима не старије од 30 дана
4. Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства
5. Потврда пословне банке о промету на рачуну газдинства за претходну и текућу годину
6. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према седишту подносиоца захтева, не старије од 30 дана
7. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежне пореске управе, не старије од 30 дана
8. Уверење ЈВП Воде Војводине о измирености накнаде за одводњавање, не старије од 30 дана
9. Сагласност ЈВП Воде Војводине за прикључење на каналску мрежу
10. Предрачун предмета инвестирања
11. Документа којима се доказује постојање додатних прихода чланова домаћинства уколико чланови домаћинства остварују додатне приходе
12. Фотокопија саобраћајних дозвола за механизацију која је у власништву носиоца пољопривредног газдинства или чланова домаћинства
*Подносиоци захтева који као инструмент обезбеђења по траженом кредиту предлажу гаранцију пословне банке нису у обавези да доставе документацију под подтачком: 5, 11 и 12.
За правна лица и предузетнике:
ОБРАСЦИ ПРОПИСАНИ ОД СТРАНЕ ФОНДА
1. Попуњен и потписан образац Захтев за кредит. Захтев се може преузети електронским путем са интернет стране Фонда (www.rfv.rs) или у просторијама Фонда, на адреси Булевар цара Лазара 7а Нови Сад
2. Попуњен образац Пројекција биланса стања и успеха за текућу годину (за правна лица и предузетнике са двојним књиговодством), Пројекција биланса успеха за текућу годину (за предузетнике са простим књиговодством)
СТАТУСНА И ФИНАНСИЈСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
3. Извод / Решење из Регистра надлежног органа за регистрацију
4. Фотокопија оснивачког акта и статута – само за правна лица
5. Фотокопија ОП обрасца и картона депонованих потписа
6. Фотокопија или очитана лична карта лица овлашћеног за потпис уговора
7. Одлука надлежног органа о задуживању – само за правна лица пре закључивања Уговора
8. Попуњен и потписан образац Захтева/Сагласности за повлачење извештаја Кредитног бироа
9. Потврда пословних банака о промету динарских и девизних рачуна за претходну и текућу годину (предузетници са простим књиговодством и паушалци), односно преглед промета по текућем рачуну за претходну годину (конто 241 – правна лица и предузетници са двојним књиговодством)
10. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према седишту подносиоца захтева, не старије од 30 дана
11. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежне пореске управе, не старије од 30 дана
12. Уверење ЈВП Воде Војводине о измирености накнаде за одводњавање, не старије од 30 дана
13. Сагласност ЈВП Воде Војводине за прикључење на каналску мрежу
14. Предрачун предмета инвестирања
15. Комплетни годишњи званични финансијски извештај. Уколико подносилац Захтева припада групи повезаних лица која подлеже законској обавези састављања консолидованих финансијских извештаја, потребна је фотокопија истих
16. Бруто биланс са петоцифреним рачунима и рекапитулацијом по класама на дан подношења Захтева
*Подносиоци захтева који као инструмент обезбеђења по траженом кредиту предлажу гаранцију пословне банке нису у обавези да доставе документацију под подтачком: 2, 9, 15 и 16.
*Подносиоци захтева који припадају групи повезаних лица у обавези су да за повезано лице доставе документацију под подтачком: 8, 15 и 16.
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПОНУЂЕНИМ ИНСТРУМЕНТИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА за све подносиоце захтева:

 • Уколико је инструмент обезбеђења гаранција пословне банке:
 • – Писмо о намерама пословне банке о издавању гаранције

 • Уколико је инструмент обезбеђења хипотека:
 • – Оригинал извода из земљишних књига, или извод односно препис Листа непокретности без терета и ограничења за предмет хипотеке, не старији од 30 дана од дана подношења захтева
  – Процена тржишне вредности од стране овлашћеног проценитеља одговарајуће струке са списка овлашћених проценитеља РФАПВ не старија од 90 дана. Процена пољопривредног земљишта не обухвата вредност засада.
  – Документација правног лица власника непокретности (извод из Регистра привредних субјеката, Фотокопија оснивачког акта и статута, фотокопија ОП обрасца и картона депонованих потписа, одлука надлежног органа о успостављању хипотеке на износ кредита увећан за уговорену камату, затезну камату и друге трошкове који произилазе из уговора о кредиту са тачним описом непокретности)
  – Документација физичког лица (фотокопија личних карти свих власника и супружника или члана ванбрачне заједнице власника непокретности, фотокопија извода из матичне књиге венчаних).
  У случају одобравања кредита, обезбеђеног стамбеном или пословном непокретношћу, потребно је доставити и Полису осигурања непокретности која је предмет хипотеке винкулирану у корист Фонда.
  Фонд задржава право да од другог овлашћеног проценитеља затражи додатну процену непокретности која је предмет хипотеке. Фонд задржава право, да уколико по процени овлашћеног проценитеља вредност пољопривредног земљишта премашује износ од 10.000 EUR по хектару, исто вреднује са 10.000 EUR по хектару, у супротном дужан је да затражи додатну процену од још једног овлашћеног проценитеља. Додатна процена ће се извршити о трошку подносиоца захтева.

Oбавезан садржај процене тржишне вредности, списак проценитеља, модел Пословног плана и Програм рада Фонда, налазе се на интернет страни Фонда (www.rfv.rs).
Фонд задржава право да изврши процену финансијског стања и кредитне способности подносиоца захтева у складу са својим интерним актима, као и да поред наведене документације, затражи и додатну документацију уколико се за истом укаже потреба.
Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Конкурса.
Захтев за кредит са комплетном документацијом се подноси у просторијама Фонда у Новом Саду, Булевар цара Лазара 7а, у Сектору за кредите, или се доставља поштом на исту адресу.
Захтеви који не испуњавају минималне услове наведене у тачки 5. Конкурса, као и захтеви који се поднесу након затварања Конкурса, неће бити узети у разматрање.
Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите; електронским путем на: kreditno@rfapv.rs, или телефонским путем на бројеве: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.