КОНКУРС

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ И НАБАВКУ ОБРТНИХ СРЕДСТАВА РАДИ СМАЊЕЊА НЕГАТИВНИХ ПОСЛЕДИЦА ПРОУЗРОКОВАНИХ ПАНДЕМИЈОМ COVID 19 СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ОД СТРАНЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ

1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Основни циљ одобравања кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад (у даљем тексту: Фонд) је обезбеђење финансијских средстава ради одржавања ликвидности и набавке обртних средстава у отежаним економским условима изазваним пандемијом COVID – 19.
За реализацију ове кредитне линије планирана средства су утврђена Програмом рада Фонда.

2. НАМЕНА КРЕДИТА
Кредити су намењени за ликвидност и набавку обртних средстава у отежаним економским условима изазваним пандемијом COVID – 19.
Средства из кредита се не могу користити за организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности, производњу и промет нафте и нафтних деривата и производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним.

3. КОРИСНИЦИ КРЕДИТА
Право учешћа на конкурсу имају предузетници и правна лица која су разврстана као микро или мало правно лице. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине.

4. УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА

 • Основни услов: корисник кредита је дужан да у периоду од 15. марта 2020. године па до истека три месеца након пуштања средстава у коришћење не смањује број запослених више од 10%, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом у приватном сектору закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта 2020. године за периoд који се завршава у наведеном временском оквиру.
 • износ кредита: у складу са кредитном способношћу подносиоца захтева, а не више од 50% пословних прихода исказаних у последњем предатом финансијском извештају, односно до 50% оствареног промета код пословних банака у 2019. години за предузетнике који се паушално опорезују. Минимални износ кредита може бити 1.000.000,00 динара, а највиши износ за предузетнике и микро правна лица до 5.000.000,00 динара, а за мала правна лица до 10.000.000,00 динара.
 • каматна стопа (годишња): 3%, од чега је 1% на терет корисника кредита, а 2% рефундира Покрајински секретаријат за финансије;
 • примена валутне клаузуле: средњи курс евра НБС;
 • рок враћања кредита: до 36 месеци, у оквиру којих је обухваћен грејс период;
 • грејс период: до 12 месеци. У грејс периоду месечно се обрачунава и плаћа интеркаларна камата у висини уговорене каматне стопе;
 • ануитети се обрачунавају и плаћају месечно;
 • накнада: за обраду кредитног захтева износи 5.000,00 динара.
  Накнада за коришћење услуга Кредитног бироа износи: 1.440,00 динара за правно лице, 600,00 динара за предузетника и 246,00 динара за физичко лице и за власника – предузетника. Накнаду за коришћење услуга Кредитног бироа је потребно уплатити и за јемца.
  Уплате накнада се врше на рачун Фонда број: 200-2626900101001-56; са позивом на број: 0363001101.

обезбеђење кредита:

1. четири менице корисника кредита, са меничним овлашћењем; и
2. две личне менице са меничним овлашћењем власника, оснивача или директора, изузев када правно лице подносилац кредитног захтева није са већинским приватним капиталом; и
3. У зависности од износа кредита додатно обезбеђење кредита је:
– За износе од 1.000.000,00 до 5.000.000,00 динара – јемство правног или физичког лица прихватљивог за Фонд
– За износе од 5.000.000,00 до 10.000.000,00 динара – гаранција пословне банке или хипотека првог реда на пољопривредном земљишту, или на грађевинском земљишту, или на стамбеној или пословној укњиженој непокретности, чији је минимални однос процењене тржишне вредности и траженог кредита 150%, са обавезом уписа хипотеке на свим сувласничким уделима када постоји више власника непокретности.
Гаранција пословне банке или хипотека могу бити додатно обезбеђење, без обзира на износ кредита.
Уколико корисник кредита припада групи повезаних лица обавезан инструмент обезбеђења је јемство најмање једног повезаног лица прихватљивог за Фонд, осим у случају када је кредит обезбеђен гаранцијом пословне банке.

5. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ
За подносиоце захтева који као инструмент обезбеђења дају гаранцију пословне банке, минимални услови су да нема доспелих неизмирених обавеза према Фонду, АП Војводини по кредитима одобреним од стране Фонда за развој АП Војводине и по основу пореза и осталих јавних прихода.
За подносиоце захтева који као инструмент обезбеђења не дају гаранцију пословне банке, важе и остали минимални услови:

  • Најмање два годишња финансијска извештаја
  • Правна лица и предузетници – двојно књиговодство:
   • Пословање са пословним и нето добитком по последњем завршном рачуну;
   • Укупан капитал по завршном рачуну за претходну годину је већи од нуле;
  • Предузетници – просто књиговодство:
   • Пословање са нето добитком по последњем завршном рачуну.

6. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБРАСЦИ ПРОПИСАНИ ОД СТРАНЕ ФОНДА
1. Попуњен и потписан образац Захтев за кредит. Захтев се може преузети електронским путем са интернет стране Фонда (www.rfv.rs) или у просторијама Фонда, на адреси Булевар цара Лазара 7а Нови Сад
2. Попуњен образац Пројекција биланса стања и успеха за текућу годину (за правна лица и предузетнике са двојним књиговодством), Пројекција биланса успеха за текућу годину (за предузетнике са простим књиговодством)
СТАТУСНА И ФИНАНСИЈСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
3. Извод / Решење из Регистра надлежног органа за регистрацију
4. Фотокопија оснивачког акта и статута – само за правна лица
5. Фотокопија ОП обрасца и картона депонованих потписа
6. Фотокопија или очитана лична карта лица овлашћеног за потпис уговора
7. Одлука надлежног органа о задуживању – само за правна лица пре закључивања Уговора
8. Попуњен и потписан образац Захтева/Сагласности за повлачење извештаја Кредитног бироа
9. Потврда пословних банака о промету динарских и девизних рачуна за претходну и текућу годину (предузетници са простим књиговодством и паушалци), односно преглед промета по текућем рачуну за претходну годину (конто 241 – правна лица и предузетници са двојним књиговодством)
10. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према седишту подносиоца захтева, не старије од 30 дана
11. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежне пореске управе, не старије од 30 дана
12. Комплетни годишњи званични финансијски извештај. Уколико подносилац Захтева припада групи повезаних лица која подлеже законској обавези састављања консолидованих финансијских извештаја, потребна је фотокопија истих. Предузетници који се паушално опорезују и не воде пословне књиге достављају решења о паушалном опорезивању (за претходне две године).
13. Бруто биланс са петоцифреним рачунима и рекапитулацијом по класама на дан подношења Захтева
*Подносиоци захтева који као инструмент обезбеђења по траженом кредиту предлажу гаранцију пословне банке нису у обавези да доставе документацију под подтачком: 2, 9, 12 и 13
*Подносиоци захтева који припадају групи повезаних лица у обавези су да за повезано лице доставе документацију под подтачком: 8, 12 и 13.
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПОНУЂЕНИМ ИНСТРУМЕНТИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА

 • Уколико је инструмент обезбеђења јемство правног лица или предузетника:
  • Попуњен и потписан образац Захтева/Сагласности за повлачење извештаја Кредитног бироа
  • Комплетни годишњи званични финансијски извештај
  • Бруто биланс са петоцифреним рачунима и рекапитулацијом по класама на дан подношења Захтева
  • Уколико је инструмент обезбеђења јемство физичког лица:
   • Попуњен и потписан образац Захтева/Сагласности за повлачење извештаја Кредитног бироа
   • iПотврда о запослењу на неодређено време са потврдом о просечним месечним примањима за претходна три месеца, Административна забрана
   • Уколико је инструмент обезбеђења гаранција пословне банке:
    • Писмо о намерама пословне банке о издавању гаранције
   • Уколико је инструмент обезбеђења хипотека:
    • Оригинал извода из земљишних књига, или извод односно препис Листа непокретности без терета и ограничења за предмет хипотеке, не старији од 30 дана од дана подношења захтева
    • Процена тржишне вредности од стране овлашћеног проценитеља одговарајуће струке са списка овлашћених проценитеља РФАПВ не старија од 90 дана. Процена пољопривредног земљишта не обухвата вредност засада.
    • Документација правног лица власника непокретности (извод из Регистра привредних субјеката, Фотокопија оснивачког акта и статута, фотокопија ОП обрасца и картона депонованих потписа, одлука надлежног органа о успостављању хипотеке на износ кредита увећан за уговорену камату, затезну камату и друге трошкове који произилазе из уговора о кредиту са тачним описом непокретности).
    • Документација физичког лица (фотокопија личних карти свих власника и супружника или члана ванбрачне заједнице власника непокретности, фотокопија извода из матичне књиге венчаних).

   У случају одобравања кредита обезбеђеног стамбеном или пословном непокретношћу, потребно је доставити и Полису осигурања непокретности која је предмет хипотеке винкулирану у корист Фонда.
   Фонд задржава право да од другог овлашћеног проценитеља затражи додатну процену непокретности која је предмет хипотеке. Фонд задржава право, да уколико по процени овлашћеног проценитеља вредност пољопривредног земљишта премашује износ од 10.000 EUR по хектару, исто вреднује са 10.000 EUR по хектару, у супротном дужан је да затражи додатну процену од још једног овлашћеног проценитеља. Додатна процена ће се извршити о трошку подносиоца захтева.

Oбавезан садржај процене тржишне вредности, списак проценитеља, модел Пословног плана и Програм рада Фонда, налазе се на интернет страни Фонда (www.rfv.rs).
Фонд задржава право да изврши процену финансијског стања и кредитне способности подносиоца захтева у складу са својим интерним актима, као и да поред наведене документације, затражи и додатну документацију уколико се за истом укаже потреба.
Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Конкурса.
Захтев за кредит са комплетном документацијом се подноси у просторијама Фонда у Новом Саду, Булевар цара Лазара 7а, у Сектору за кредите, или се доставља поштом на исту адресу.
Захтеви који не испуњавају минималне услове наведене у тачки 5. Конкурса, као и захтеви који се поднесу након затварања Конкурса, неће бити узети у разматрање.
Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите; електронским путем на: kreditno@rfapv.rs, или телефонским путем на бројеве: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.