КОНКУРС

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Основни циљеви доделе кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад (у даљем тескту: Фонд) су обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења сектора пољопривреде путем повећања нивоа техничке опремљености, повећања обима, ефикасности и интезивирања пољопривредне производње, повећања продуктивности, подизање степена конкурентности и заштите животне средине.
За реализацију ове кредитне линије планирана су средства су утврђена Програмом рада Фонда.

2. КОРИСНИЦИ КРЕДИТА
Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и има измирене накнаде за одводњавање.

3. НАМЕНА СРЕДСТАВА
Кредити ће се додељивати у области пољопривреде за финансирање набавке нове пољопривредне погонске и прикључне механизације.

4. УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА

 • износ кредита: од 100.000,00 до 5.000.000,00 динара;
 • примена валутне клаузуле: – за све обрачуне кредита по свим питањима примењиваће се средњи курс евра на дан уплате или исплате;
 • каматна стопа (годишња): 1.5% на годишњем нивоу;
 • сопствено учешће: најмање 20% најмање 20% предрачунске вредности у случају финансирања погонских машина, без учешћа у случају финансирања прикључних машина;
 • приликом обрачуна износа кредита, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност, уколико је подносилац захтева у систему ПДВ-а;
 • рок враћања кредита: до 5 година у оквиру којих је обухваћен грејс период;
 • грејс период: до 6 месеци. У грејс периоду обрачунава се и плаћа интеркаларна камата месечно, тромесечно или шестомесечно у висини уговорене каматне стопе;
 • ануитети се обрачунавају и плаћају месечно, тромесечно или шестомесечно;
 • Накнада за коришћење услуга Кредитног бироа за корисника кредита износи 246,00 динара. Накнаду за коришћење услуга Кредитног бироа је потребно уплатити и за јемца.
  Уплате накнада се врше на рачун Фонда број: 200-2626900101001-56; са позивом на број: 0363001101.

обезбеђење кредита:

-две личне менице корисника кредита са меничним овлашћењем и
-гаранција пословне банке или
-хипотека првог реда на пољопривредном земљишту, чији је минимални однос процењене тржишне вредности и траженог кредита 150%, или
-залога на новокупљеној погонској пољопривредној машини која се финансира средствима кредита.
Уколико клијент припада групи повезаних лица обавезан инструмент обезбеђења је најмање јемство једног повезаног лица прихватљивог за Фонд, осим у случају када је кредит обезбеђен гаранцијом пословне банке или хипотеком на пољопривредном земљишту.

 • Коришћење кредита: Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд износ одобреног кредита уплатити на рачун добављача механизације којег одабере корисник кредита. Предрачуни на основу којих се врши реализација кредита морају бити искључиво од добављача чија је делатност производња и продаја пољопривредне механизације.

6. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Попуњен и потписан образац Захтев за кредит. Захтев се може преузети електронским путем са интернет стране Фонда (www.rfv.rs) или у просторијама Фонда, на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад
2. Попуњен и потписан образац Захтева/Сагласности за повлачење извештаја Кредитног бироа
3. Оригинал потврде о упису пољопривредног газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом и извод из Регистра пољопривредних газдинстава – подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране са ажурним подацима не старије од 30 дана
4. Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства 5. Потврда пословне банке о промету на рачуну газдинства за претходну и текућу годину
6. Предрачун предмета инвестирања
7. Доказ о уложених 20% предрачунске вредности погонске машине – пре реализације кредита
8. Уверење ЈВП Воде Војводине о измирености накнаде за одводњавање, не старије од 30 дана (за сваког подносиоца пријаве, за власника и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту)
9. Документација за обезбеђење кредита:
 Уколико је инструмент обезбеђења гаранција пословне банке:
– писмо о намерама пословне банке о издавању гаранције
 Уколико је инструмент обезбеђења хипотека на пољопривредном земљишту:
– оригинал извод из земљишних књига или извод односно препис Листа непокретност без терета и ограничења за пољопривредно земљиште које је предмет хипотеке, не старији од 30 дана од дана подношења захтева.
– процена тржишне вредности пољопривредног земљишта од стране овлашћеног проценитеља одговарајуће струке са списка овлашћених проценитеља РФАПВ, не старија од 90 дана. Процена пољопривредног земљишта не обухвата вредност засада.
– фотокопија личних карти свих власника и супружника или члана ванбрачне заједнице власника пољопривредног земљишта.
Фонд задржава право да од другог овлашћеног проценитеља затражи додатну процену непокретности која је предмет хипотеке. Фонд задржава право, да уколико по процени овлашћеног проценитеља вредност пољопривредног земљишта премашује износ од 10.000 EUR по хектару, исто вреднује са 10.000 EUR по хектару, у супротном дужан је да затражи додатну процену од још једног овлашћеног проценитеља. Додатна процена ће се извршити о трошку подносиоца захтева.
 Уколико је инструмент обезбеђења залога на новокупљеној погонској пољопривредној машини обавезна је полиса каско осигурања са допунским ризиком крађе винкулирана у корист Фонда за све време трајања кредита.

Oбавезан садржај процене тржишне вредности, списак проценитеља и Програм рада Фонда, налазе се на интернет страни Фонда (www.rfv.rs).
Фонд задржава право да изврши процену финансијског стања и кредитне способности подносиоца захтева у складу са својим интерним актима, као и да поред наведене документације, затражи и додатну документацију уколико се за истом укаже потреба.
Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Конкурса.
Захтев за кредит са комплетном документацијом се подноси у просторијама Фонда у Новом Саду, Булевар цара Лазара 7а, у Сектору за кредите, или се доставља поштом на исту адресу.
Захтеви који не испуњавају минималне услове наведене у тачки 5. Конкурса, као и захтеви који се поднесу након затварања Конкурса, неће бити узети у разматрање.
Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите; електронским путем на: kreditno@rfapv.rs, или телефонским путем на бројеве: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.