КОНКУРС

ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ

1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Основни циљ одобравања кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад (у
даљем тескту: Фонд) је обезбеђење финансијских средстава пољопривредним газдинствима
намењених финансирању обртних средстава ради обезбеђења континуитета пољопривредне
активности и превазилажењу недостатка потребних финансијских средстава условљеног сезонским
карактером пољопривредне делатности.
За реализацију ове кредитне линије планирана средства су утврђена Програмом рада Фонда.

2. КОРИСНИЦИ КРЕДИТА
Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и навршених мање од 70 година живота.

3. НАМЕНА СРЕДСТАВА
Кредити ће се додељивати у области пољопривреде за финансирање обртних средстава.

4. УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА

 • износ кредита: у складу са кредитном способношћу подносиоца захтева, од 300.000,00 до 10.000.000,00 динара;
 • примена валутне клаузуле: средњи курс евра НБС;
 • каматна стопа (годишња):
  За подносиоце захтева који имају седиште на територији градова и општина АП Војводине, према групи развијености: III и IV, са гаранцијом 1%,
  За подносиоце захтева који имају седиште на територији градова и општина АП Војводине, према групи развијености: I и II, са гаранцијом 2%,
  За подносиоце захтева који имају седиште на територији градова и општина АП Војводине, према групи развијености: III и IV, са хипотеком 2%,
  За подносиоце захтева који имају седиште на територији градова и општина АП Војводине, према групи развијености: I и II, са хипотеком 3%,
 • рок враћања транши кредита: до 12 месеци од дана реализације кредита;
 • период расположивости: 48 месеци од дана прве реализације кредита при чему корисник може користити нову траншу након потпуног измирења обавезе по претходној транши;
 • обрачун и плаћање камате: месечно, тромесечно или шестомесечно;
 • накнада: за обраду кредитног захтева износи 5.000,00 динара.
  Накнада за коришћење услуга Кредитног бироа износи 246,00 динара.
  Уплате накнада се врше на рачун Фонда број: 200-2626900101001-56; са позивом на број:
  0363001101.

обезбеђење кредита:

1. две личне менице корисника кредита с меничним овлашћењем и
2. гаранција пословне банке или
хипотека првог реда на пољопривредном земљишту,
чији је минимални однос процењене тржишне вредности и траженог кредита 150%, са обавезом уписа хипотеке на свим сувласничким уделима када постоји више власника непокретности

5. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ

 • Нема доспелих неизмирених обавеза према Фонду
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према АП Војводини по кредитима одобреним од стране Фонда за развој АП Војводине
 • Нема неизмирених обавеза по основу пореза и осталих јавних прихода

6. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Попуњен и потписан образац Захтев за кредит. Захтев се може преузети електронским путем са интернет стране Фонда (www.rfv.rs) или у просторијама Фонда, на адреси Булевар цара Лазара 7а Нови Сад
2. Попуњен и потписан образац Захтева/Сагласности за повлачење извештаја Кредитног бироа
3. Оригинал потврде о упису пољопривредног газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом и Извод из Регистра пољопривредних газдинстава – подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране са ажурним подацима, не старије од 30 дана
4. Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства
5. Потврда пословне банке о промету на рачуну газдинства за претходну и текућу годину
6. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према седишту подносиоца захтева, не старије од 30 дана
7. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежне пореске управе, не старије од 30 дана
8. Документа којима се доказује постојање додатних прихода чланова домаћинства уколико чланови домаћинства остварују додатне приходе
9. Фотокопија саобраћајних дозвола за механизацију која је у власништву носиоца пољопривредног газдинства или чланова домаћинства
*Подносиоци захтева који као инструмент обезбеђења по траженом кредиту предлажу гаранцију пословне банке нису у обавези да доставе документацију под подтачком: 5, 8 и 9.
10. Документација за обезбеђење кредита:
 Уколико је инструмент обезбеђења гаранција пословне банке:
– писмо о намерама пословне банке о издавању гаранције
 Уколико је инструмент обезбеђења хипотека на пољопривредном земљишту:
– Оригинал извод из земљишних књига или извод односно препис Листа непокретности без терета и ограничења за пољопривредно земљиште које је предмет хипотеке, не старији од 30 дана од дана подношења захтева
– Процена тржишне вредности пољопривредног земљишта од стране овлашћеног проценитеља одговарајуће струке са списка овлашћених проценитеља РФАПВ, не старија од 90 дана. Процена пољопривредног земљишта не обухвата вредност засада.
– Фотокопија личних карти свих власника и супружника или члана ванбрачне заједнице власника пољопривредног земљишта, фотокопија извода из матичне књиге венчаних.
Фонд задржава право да од другог овлашћеног проценитеља затражи додатну процену непокретности која је предмет хипотеке. Фонд задржава право, да уколико по процени овлашћеног проценитеља вредност пољопривредног земљишта премашује износ од 10.000 EUR по хектару, исто вреднује са 10.000 EUR по хектару, у супротном дужан је да затражи додатну процену од још једног овлашћеног проценитеља. Додатна процена ће се извршити о трошку подносиоца захтева.

Oбавезан садржај процене тржишне вредности, списак проценитеља и Програм рада Фонда, налазе се на интернет страни Фонда (www.rfv.rs).
Фонд задржава право да изврши процену финансијског стања и кредитне способности подносиоца захтева у складу са својим интерним актима, као и да поред наведене документације, затражи и додатну документацију уколико се за истом укаже потреба.
Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Конкурса.
Захтев за кредит са комплетном документацијом се подноси у просторијама Фонда у Новом Саду, Булевар цара Лазара 7а, у Сектору за кредите, или се доставља поштом на исту адресу.
Захтеви који не испуњавају минималне услове наведене у тачки 5. Конкурса, као и захтеви који се поднесу након затварања Конкурса, неће бити узети у разматрање.
Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите; електронским путем на: kreditno@rfapv.rs, или телефонским путем на бројеве: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.