КОНКУРС

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ОД СТРАНЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Основни циљ одобравања кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад (у даљем тескту: Фонд) је подршка развоју туризма путем повећања нивоа опремљености туристичких капацитета, стварања услова за повећање квалитета и проширење понуде у пружању туристичких услуга, подизања степена конкурентности и повећања запослености.
Посебни циљеви доделе средстава су развој туристичке делатности карактеристичне за географско подручје Војводине, односно за развој:
– руралног туризма: ловног и риболовног туризма, еногастрономског туризма, верског туризма, културног туризма, здравственог туризма;
– сеоског туризма: агротуризма и туризма у сеоском домаћинству, малих породичних хотела у селима, кампова, етно села, етно кућа, излетишта, фолклора.
За реализацију ове кредитне линије планирана средства су утврђена Програмом рада Фонда.

2. КОРИСНИЦИ КРЕДИТА
Кредити ће се додељивати за финансирање инвестиционих улагања у областима туризма и угоститељства:
– изградња, адаптација и опремање туристичких објеката – смештајних и услужних капацитeта;
– изградња, адаптација и опремање спортско рекреативних и рехабилитационих објеката у функцији пружања туристичких услуга;
– обнављање традиционалних сеоских домаћинстава у функцији туризма;
– набавка, реконструкција и адаптација плутајућих објеката, као и превозних и рекреативних средстава намењених посетиоцима и туристима;
– дизајн, припрема производње и производња сувенира;
– остале намене у области туризма и угоститељства.

3. КОРИСНИЦИ КРЕДИТА
Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и навршених мање од 70 година живота.
Инвестиција која је предмет финансирања се мора реализовати на територији АП Војводине. Кредит се може користити и за инвестирање на име члана комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

4. УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА

 • износ кредита: у складу са кредитном способношћу подносиоца захтева, до 10.000.000,00 динара Минималан износ кредита је 300.000,00 динара. Приликом обрачуна износа кредита, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност, уколико је подносилац захтева у систему ПДВ-а;
 • каматна стопа (годишња):
  За подносиоце захтева који имају седиште на територији градова и општина АП Војводине, према групи развијености: III и IV, са гаранцијом 1%,
  За подносиоце захтева који имају седиште на територији градова и општина АП Војводине, према групи развијености: I и II, са гаранцијом 2%,
  За подносиоце захтева који имају седиште на територији градова и општина АП Војводине, према групи развијености: III и IV, са хипотеком 2%,
  За подносиоце захтева који имају седиште на територији градова и општина АП Војводине, према групи развијености: I и II, са хипотеком 3%,
 • Покрајински секретаријат за привреду и туризам ће у целости рефундирати уплаћену накнаду за обраду захтева и редовну камату у 2020. години
 • сопствено учешће: најмање 20% предрачунске вредности инвестиције (без обртних средстава). Учешће се обезбеђује уплатом пре реализације кредита. Kao учешће, могу се признати улагања у оквиру инвестиције која се кредитира, извршена у последњих годину дана од дана подношења захтева за кредит;
 • примена валутне клаузуле – средњи курс евра НБС;
 • рок враћања кредита: до 7 година у оквиру којих је обухваћен грејс период;
 • грејс период: до 24 месеца. У грејс периоду обрачунава се и плаћа интеркаларна камата месечно, тромесечно или шестомесечно, у висини уговорене каматне стопе;
 • ануитети се обрачунавају и плаћају: месечно, тромесечно или шестомесечно;
 • накнада: за обраду кредитног захтева износи 5.000,00 динара.
  Накнада за коришћење услуга Кредитног бироа износи: 246,00 динара за физичко лице.
  Уплате накнада се врше на рачун Фонда број: 200-2626900101001-56; са позивом на број: 0363001101.

обезбеђење кредита:

1. две личне менице менице са меничним овлашћењем и
2. гаранција пословне банке или хипотека првог реда, и то:
-на пољопривредном земљишту,
чији је минимални однос процењене тржишне вредности и траженог кредита 150%, или
на грађевинском земљишту, стамбеној или пословној укњиженој непокретности, чији је минимални однос процењене тржишне вредности и траженог кредита 200%,
са обавезом уписа хипотеке на свим сувласничким уделима када постоји више власника непокретности.
Уколико клијент припада групи повезаних лица обавезан инструмент обезбеђења је најмање јемство једног повезаног лица прихватљивог за Фонд, осим у случају када је кредит обезбеђен гаранцијом пословне банке или хипотеком на пољопривредном земљишту.

5. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ

 • Нема доспелих неизмирених обавеза према Фонду
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према АП Војводини по кредитима одобреним од стране Фонда за развој АП Војводине
 • Нема неизмирених обавеза по основу пореза и осталих јавних прихода

6. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Попуњен и потписан образац Захтев за кредит. Захтев се може преузети електронским путем са интернет стране Фонда (www.rfv.rs) или у просторијама Фонда, на адреси Булевар цара Лазара 7а Нови Сад
2. Попуњен и потписан образац Захтева/Сагласности за повлачење извештаја Кредитног бироа
3. Оригинал потврде о упису пољопривредног газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом и извод из Регистра пољопривредних газдинстава – подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране са ажурним подацима не старије од 30 дана
4. Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства
5. Потврда пословне банке о промету на рачуну газдинства за претходну и текућу годину
6. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према седишту подносиоца захтева, не старије од 30 дана
7. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежне пореске управе, не старије од 30 дана
8. Документа којима се доказује постојање додатних прихода чланова домаћинства уколико чланови домаћинства остварују додатне приходе
*Подносиоци захтева који као инструмент обезбеђења по траженом кредиту предлажу гаранцију пословне банке нису у обавези да доставе документацију под подтачком: 5 и 8.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ИНВЕСТИЦИЈУ

 • Предрачун предмета инвестирања или предуговор/уговор. За реализацију кредита обавезан је оверен уговор.
 • Предрачун укупне инвестиције са спецификацијом радова на изградњи и адаптацији грађевинских објеката
 • Код изградње и реконструкције грађевинских објеката – правоснажна грађевинска дозвола издата од стране надлежног органа управе – пре реализације кредита
 • Доказ о уложених 20% предрачунске вредности инвестиције (без обртних средстава) – рачуни о извршеним плаћањима – пре реализације кредита

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПОНУЂЕНИМ ИНСТРУМЕНТИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА

 • Уколико је инструмент обезбеђења гаранција пословне банке:
  – Писмо о намерама пословне банке о издавању гаранције
 • Уколико је инструмент обезбеђења хипотека:
  – Оригинал извода из земљишних књига, или извод односно препис Листа непокретности без терета и ограничења за предмет хипотеке, не старији од 30 дана од дана подношења захтева
  – Процена тржишне вредности од стране овлашћеног проценитеља одговарајуће струке са списка овлашћених проценитеља РФАПВ не старија од 90 дана. Процена пољопривредног земљишта не обухвата вредност засада.
  – Фотокопија личних карти свих власника и супружника или члана ванбрачне заједнице власника непокретности, фотокопија извода из матичне књиге венчаних).

У случају одобравања кредита обезбеђеног стамбеном или пословном непокретношћу, потребно је доставити и Полису осигурања непокретности која је предмет хипотеке винкулирану у корист Фонда.
Фонд задржава право да од другог овлашћеног проценитеља затражи додатну процену непокретности која је предмет хипотеке. Фонд задржава право, да уколико по процени овлашћеног проценитеља вредност пољопривредног земљишта премашује износ од 10.000 EUR по хектару, исто вреднује са 10.000 EUR по хектару, у супротном дужан је да затражи додатну процену од још једног овлашћеног проценитеља. Додатна процена ће се извршити о трошку подносиоца захтева.

Oбавезан садржај процене тржишне вредности, списак проценитеља и Програм рада Фонда, налазе се на интернет страни Фонда (www.rfv.rs).
Фонд задржава право да изврши процену финансијског стања и кредитне способности подносиоца захтева у складу са својим интерним актима, као и да поред наведене документације, затражи и додатну документацију уколико се за истом укаже потреба.
Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Конкурса.
Захтев за кредит са комплетном документацијом се подноси у просторијама Фонда у Новом Саду, Булевар цара Лазара 7а, у Сектору за кредите, или се доставља поштом на исту адресу.
Захтеви који не испуњавају минималне услове наведене у тачки 5. Конкурса, као и захтеви који се поднесу након затварања Конкурса, неће бити узети у разматрање.
Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите; електронским путем на: kreditno@rfapv.rs, или телефонским путем на бројеве: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.