КОНКУРС

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ У ОКВИРУ ИПАРД ПРОГРАМА

1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Основни циљ одобравања кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад (у даљем тескту: Фонд) је обезбеђење финансијске подршке инвестицијама у пољопривреди ради повећања ефикасности реализације пројеката одобрених у оквиру ИПАРД програма.
За реализацију ове кредитне линије планирана средства су утврђена Програмом рада Фонда.

2. КОРИСНИЦИ КРЕДИТА
Кредити су намењени за подршку инвестицијама у пољопривреди у складу са одговарајућим правилником о ИПАРД подстицајима за инвестиције и јавним позивом министарства надлежног за послове пољопривреде – Управе за аграрна плаћања.

3. КОРИСНИЦИ КРЕДИТА
Право учешћа на конкурсу имају лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом који су поднели захтева Управи за аграрна плаћања о одобрењу пројекта у оквиру ИПАРД подстицаја, и то: физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници, привредна друштва и земљорадничке задруге разврстани у микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.
Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине. Инвестиција која је предмет финансирања се мора реализовати на територији АП Војводине.
Потенцијални корисници кредита имају могућност подношења захтева за кредит код Фонда, након предаје захтева за одобравање пројекта Управи за аграрна плаћања, а као доказ се доставља копија захтева уз оверени документ од стране Управе за аграрна плаћања о пријему документације.
Уговор о кредиту ће се закључивати након достављања решења Управе за аграрна плаћања о одобрењу пројекта у оквиру ИПАРД подстицаја од стране подносиоца захтева.

4. УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА

 • износ кредита: у складу са кредитном способношћу подносиоца захтева и у складу са прихватљивим инвестицијама и трошковима садржаним у Решењу о одобравању пројекта, а највише:
  – до 150.000,00 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС за EUR на дан реализације кредита – за одобрене пројекте за набавку погонске пољопривредне механизације и пољопривредних машина, у складу са Листом прихватљивих инвестиција и трошкова, и расписаним Јавним позивом министарства надлежног за послове пољопривреде, Управе за аграрна плаћања;
  – до 800.000,00 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС за EUR на дан реализације кредита – за одобрене пројекте за инвестиције у објекте и опрему, у складу са Листом прихватљивих инвестиција и трошкова, и расписаним Јавним позивом министарства надлежног за послове пољопривреде, Управе за аграрна плаћања, као и за друге намене у складу са позивима;
  – Приликом обрачуна износа кредита, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност;
 • каматна стопа (годишња):
  За подносиоце захтева који имају седиште на територији градова и општина АП Војводине, према групи развијености: III и IV, са гаранцијом 1%,
  За подносиоце захтева који имају седиште на територији градова и општина АП Војводине, према групи развијености: I и II, са гаранцијом 2%,
  За подносиоце захтева који имају седиште на територији градова и општина АП Војводине, према групи развијености: III и IV, са хипотеком 2%,
  За подносиоце захтева који имају седиште на територији градова и општина АП Војводине, према групи развијености: I и II, са хипотеком 3%,
 • без сопственог учешћа;
 • примена валутне клаузуле: средњи курс евра НБС;
 • умањење главнице кредита – након остварења права на исплату подстицаја и извршене исплате од стране Управе за аграрна плаћања у дефинисаном износу, врши се умањење главнице, односно корисник кредита је у обавези враћања дела кредита у износу оствареног подстицаја;
 • рок враћања кредита: до 7 година, у оквиру којих је обухваћен грејс период;
 • грејс период: до 24 месеца. У грејс периоду обрачунава се и плаћа интеркаларна камата месечно, тромесечно или шестомесечно, у висини уговорене каматне стопе;
 • ануитети се обрачунавају и плаћају месечно, тромесечно или шестомесечно;
 • накнада: за обраду кредитног захтева износи 5.000,00 динара.
  Накнада за коришћење услуга Кредитног бироа износи: 1.440,00 динара за правно лице, 600,00 динара за предузетника и 246,00 динара за физичко лице (власник предузетник). Накнаду за коришћење услуга Кредитног бироа је потребно уплатити и за јемца.
  Уплате накнада се врше на рачун Фонда број: 200-2626900101001-56; са позивом на број: 0363001101.

обезбеђење кредита:

1. четири менице корисника кредита (правно лице и предузетник), са меничним овлашћењем и
2. две личне менице са меничним овлашћењем власника, оснивача или директора, изузев када правно лице подносилац кредитног захтева није са већинским приватним капиталом, односно носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и
3. гаранција пословне банке (гаранција је обавезан инструмент обезбеђења за кредите у износу већем од 20.000.000,00 динара за физичка лица, односно већем од 50.000.000,00 динара за правна лица и предузетнике) или
хипотека првог реда, и то:
на пољопривредном земљишту, чији је минимални однос процењене тржишне вредности и траженог кредита 150%, или
на грађевинском земљишту, стамбеној или пословној укњиженој непокретности, само за правна лица и предузетнике, односно на пословној укњиженој непокретности за физичка лица, чији је минимални однос процењене тржишне вредности и траженог кредита 200%, са обавезом уписа хипотеке на свим сувласничким уделима када постоји више власника непокретности или
залога на новокупљеној погонској пољопривредној машини која се финансира средствима кредита.
Уколико корисник кредита припада групи повезаних лица обавезан инструмент обезбеђења је јемство најмање једног повезаног лица прихватљивог за Фонд, осим у случају када је кредит обезбеђен гаранцијом пословне банке. Уколико је корисник кредита физичко лице – носиоц регистрованог пољопривредног газдинства, а кредит обезбеђен хипотеком на пољопривредно земљиште, није обавезно јемство повезаног лица.

5. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ

За све подносиоце захтева важе следећи, минимални услови: нема доспелих неизмирених обавеза према Фонду, АП Војводини по кредитима одобреним од стране Фонда за развој АП Војводине и по основу пореза и осталих јавних прихода.
За подносиоце захтева (правна лица и предузетнике) који као инструмент обезбеђења не дају гаранцију пословне банке важе и остали минимални услови:

 • Најмање два годишња финансијска извештаја
 • Правна лица и предузетници – двојно књиговодство:
  – Пословање са пословним и нето добитком по последњем завршном рачуну
  – Укупан капитал по завршном рачуну за претходну годину је већи од нуле
 • Предузетници – просто књиговодство:
  – Пословање са нето добитком по последњем завршном рачуну

6. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Документација за регистрована пољопривредна газдинства:
1. Попуњен и потписан образац Захтев за кредит. Захтев се може преузети електронским путем са интернет стране Фонда (www.rfv.rs) или у просторијама Фонда, на адреси Булевар цара Лазара 7а Нови Сад
2. Попуњен и потписан образац Захтева/Сагласности за повлачење извештаја Кредитног бироа
3. Оригинал потврде о упису пољопривредног газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом и извод из Регистра пољопривредних газдинстава – подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране са ажурним подацима не старије од 30 дана
4. Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства
5. Потврда пословне банке о промету на рачуну газдинства за претходну и текућу годину
6. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према седишту подносиоца захтева, не старије од 30 дана
7. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежне пореске управе, не старије од 30 дана
8. Документа којима се доказује постојање додатних прихода чланова домаћинства уколико чланови домаћинства остварују додатне приходе
9. Фотокопија саобраћајних дозвола за механизацију која је у власништву носиоца пољопривредног газдинства или чланова домаћинства
*Подносиоци захтева који као инструмент обезбеђења по траженом кредиту предлажу гаранцију пословне банке нису у обавези да доставе документацију под подтачком: 5, 8 и 9.
За правна лица и предузетнике:
ОБРАСЦИ ПРОПИСАНИ ОД СТРАНЕ ФОНДА
1. Попуњен и потписан образац Захтев за кредит. Захтев се може преузети електронским путем са интернет стране Фонда (www.rfv.rs) или у просторијама Фонда, на адреси Булевар цара Лазара 7а Нови Сад
2. Попуњен образац Пројекција биланса стања и успеха за текућу годину (за правна лица и предузетнике са двојним књиговодством), Пројекција биланса успеха за текућу годину (за предузетнике са простим књиговодством)
СТАТУСНА И ФИНАНСИЈСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
3. Извод / Решење из Регистра надлежног органа за регистрацију
4. Фотокопија оснивачког акта и статута – само за правна лица
5. Фотокопија ОП обрасца и картона депонованих потписа
6. Фотокопија или очитана лична карта лица овлашћеног за потпис уговора
7. Одлука надлежног органа о задуживању – само за правна лица пре закључивања Уговора
8. Попуњен и потписан образац Захтева/Сагласности за повлачење извештаја Кредитног бироа
9. Потврда пословних банака о промету динарских и девизних рачуна за претходну и текућу годину (предузетници са простим књиговодством и паушалци), односно преглед промета по текућем рачуну за претходну годину (конто 241 – правна лица и предузетници са двојним књиговодством)
10. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према седишту подносиоца захтева, не старије од 30 дана
11. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежне пореске управе, не старије од 30 дана
12. Комплетни годишњи званични финансијски извештај. Уколико подносилац Захтева припада групи повезаних лица која подлеже законској обавези састављања консолидованих финансијских извештаја, потребна је фотокопија истих
13. Бруто биланс са петоцифреним рачунима и рекапитулацијом по класама на дан подношења Захтева
*Подносиоци захтева који као инструмент обезбеђења по траженом кредиту предлажу гаранцију пословне банке нису у обавези да доставе документацију под подтачком: 2, 9, 12 и 13.
*Подносиоци захтева који припадају групи повезаних лица у обавези су да за повезано лице доставе документацију под подтачком: 8, 12 и 13

Документација у вези одобрења пројекта у оквиру ИПАРД подстицаја за све подносиоце захтева:
– Копија поднетог захтева за одобрење пројекта уз оверени документ од стране Управе за аграрна плаћања о пријему документације
– Пословни план у складу са методологијом која је саставни део Правилника о ИПАРД подстицајима
– Понуде за набавку инвестиције, односно прихватљиве трошкове у складу са Правилником о ИПАРД подстицајима
– Решење о одобравању пројекта – пре закључивања уговора
– Решење о исплати ИПАРД подстицаја – након добијања истог
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПОНУЂЕНИМ ИНСТРУМЕНТИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА за све подносиоце захтева:
 Уколико је инструмент обезбеђења гаранција пословне банке:
– Писмо о намерама пословне банке о издавању гаранције
 Уколико је инструмент обезбеђења хипотека:
– Оригинал извода из земљишних књига, или извод односно препис Листа непокретности без терета и ограничења за предмет хипотеке, не старији од 30 дана од дана подношења захтева
– Процена тржишне вредности од стране овлашћеног проценитеља одговарајуће струке са списка овлашћених проценитеља РФАПВ не старија од 90 дана. Процена пољопривредног земљишта не обухвата вредност засада.
– Документација правног лица власника непокретности (извод из Регистра привредних субјеката, Фотокопија оснивачког акта и статута, фотокопија ОП обрасца и картона депонованих потписа, одлука надлежног органа о успостављању хипотеке на износ кредита увећан за уговорену камату, затезну камату и друге трошкове који произилазе из уговора о кредиту са тачним описом непокретности).
– Документација физичког лица (фотокопија личних карти свих власника и супружника или члана ванбрачне заједнице власника непокретности, фотокопија извода из матичне књиге венчаних).
У случају одобравања кредита, обезбеђеног стамбеном или пословном непокретношћу, потребно је доставити и Полису осигурања непокретности која је предмет хипотеке винкулирану у корист Фонда.
Фонд задржава право да од другог овлашћеног проценитеља затражи додатну процену непокретности која је предмет хипотеке. Фонд задржава право, да уколико по процени овлашћеног проценитеља вредност пољопривредног земљишта премашује износ од 10.000 EUR по хектару, исто вреднује са 10.000 EUR по хектару, у супротном дужан је да затражи додатну процену од још једног овлашћеног проценитеља. Додатна процена ће се извршити о трошку подносиоца захтева.
 Уколико је инструмент обезбеђења залога на новокупљеној погонској пољопривредној машини обавезна је полиса каско осигурања са допунским ризиком крађе, винкулирана у корист Фонда за све време трајања кредита.

Oбавезан садржај процене тржишне вредности, списак проценитеља и Програм рада Фонда, налазе се на интернет страни Фонда (www.rfv.rs).
Фонд задржава право да изврши процену финансијског стања и кредитне способности подносиоца захтева у складу са својим интерним актима, као и да поред наведене документације, затражи и додатну документацију уколико се за истом укаже потреба.
Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Конкурса.
Захтев за кредит са комплетном документацијом се подноси у просторијама Фонда у Новом Саду, Булевар цара Лазара 7а, у Сектору за кредите, или се доставља поштом на исту адресу.
Захтеви који не испуњавају минималне услове наведене у тачки 5. Конкурса, као и захтеви који се поднесу након затварања Конкурса, неће бити узети у разматрање.
Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите; електронским путем на: kreditno@rfapv.rs, или телефонским путем на бројеве: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.