Историја

Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о Нови Сад – 11.02.2013.
Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о Нови Сад је основан на основу Закона о Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине и Закона о привредним друштвима, 11.02.2013. у Новом Саду. Регистрован је у форми друштва са ограниченом одговорношћу у Агенцији за привредне регистре дана 11.02.2013. године, а отпочео је са радом 08.04.2013. године.

Делатности

Развојни фонд је основан као правно лице чије су делатности:

 • Oдобравање кредита
 • Tрговина хартијама од вредности
 • Стицање акција и удела на основу правних послова, укључујући и конверзију потраживања
 • Други послови, у складу са законом

Власништво

Удео у основном капиталу Развојног фонда има:

 • Аутономна покрајина Војводина од 78,11%
 • Република Србија од 21,89%

Чланови

Чланови Фонда су:

 • Република Србија
 • Аутономна покрајина Војводина

Органи

Органи Фонда су:

 • Скупштина Развојног фонда
 • Надзорни одбор
 • Директор

Мисија

Мисија Развојног фонда Војводине је финансирање друштвено оправданих развојних пројеката на територији Војводине под повољнијим условима од тржишних. Професионализам и транспарентност у раду уз сталну подршку иновацијама омогућиће одрживи развој и просперитет клијената, шире друштвене заједнице, наше организације и запослених.

Визија

Визија Развојног фонда Војводине је да постане један од главних стубова финансијске подршке одрживог развоја привреде Војводине и остварења стратегије развоја Покрајинскe владе уз највиши степен друштвене одговорности и отворености према свим врстама јавности.

Циљеви

Развојни фонд учествује у реализацији програма и пројеката заснованих на економским принципима за потребе остваривања следећих циљева на територији АПВ:

 • Развој привреде;
 • Развој пољопривреде;
 • Подстицање оснивања малих и средњих предузећа и развој предузетништва;
 • Подстицање социјалног предузетништва;
 • Подстицање запошљавања;
 • Подстицање извоза;
 • Подстицање равномерног регионалног развоја;
 • Других програма и пројеката из изворних или поверених надлежности;